Tal    com    recullen    els    seus    estatuts,    el    Centre    Catòlic    de    Sants, fundat    l’any    1878,    és    una    associació    que    regularà    les    seves activitats   d’acord   amb   la   Llei   d’Associacions   7/1977,   de   18   de   juny, (DOGC 2423, d’1 de juliol). Els fins de l'associació són: La   realització   d'activitats   culturals,   socials,   recreatives   i   esportives, que   ajudin   a   adquirir   una   formació   que   no   contradigui,   i   fomenti,   un sentit   cristià   de   la   vida   i   es   fonamenti   en   el   respecte   als   postulats   de la   Declaració   Universal   dels   Drets   Humans, així   com   la   promoció, difusió i ús de la llengua catalana.   Aquest és l’ideari del Centre.
QUI SOM
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
Tal    com    recullen    els    seus    estatuts,    fundat    l’any    1878,    és    una    associació    activitats   d’acord   amb   la   Llei   d’Associacions   (DOGC 2423, d’1 de juliol). Els fins de l'associació són: La   realització   d'activitats   culturals,   que   ajudin   a   adquirir   una   formació   sentit   cristià   de   la   vida   i   es   fonamenti   la   Declaració   Universal   dels   Drets   difusió i ús de la llengua catalana.   Aquest és l’ideari del Centre.
QUI SOM