El   Centre   Catòlic   de   Sants   compleix   amb   el   que   disposa   la   Llei   Orgànica   15/1999   del   13   de   Desembre,   de   Protecció   de Dades   de   Caràcter   Personal   i   ha   adoptat   les   mesures   tècniques   i   organitzatives   necessàries   per   evitar   l'alteració,   pèrdua, tractament   o   accés   no   autoritzats   de   les   dades   personals,   complint   amb   el   que   estableix   el   Reial   Decret   994/1999   dins del Reglament de Mesures de Seguretat. Les   dades   personals   dels   socis   proporcionades   al   Centre   Catòlic   de   Sants   per   mitjà   de   correu   electrònic   o   en   format paper      seran   objecte   de   tractament   i   s'inclouran   en   els   fitxers   automatitzats   que   consten   en   cada   clàusula   LOPD,   dels quals   és   responsable   el   Centre   Catòlic   de   Sants      i   que   estan   declarats   i   inscrits   al   Registre   General   de   Protecció   de Dades    de    l'Agència    Espanyola    de    Protecció    de    Dades    amb    les    finalitats    que    s'especifiquen    en    les    clàusules corresponents.   El   Centre   Catòlic   de   Sants   no   utilitzarà   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   pels   socis   per   a   cap   altra   finalitat ni les comunicarà a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Els    socis    podran    revocar    el    consentiment    que    han    atorgat    per    al    tractament    de    les    seves    dades    amb    la    finalitat d'informar-los   per   correu   postal   i   electrònic,   sobre   activitats   i   projectes   del   Centre   Catòlic   de   Sants   en   qualsevol   moment, així   com   exercitar   els   seus   drets   d'accés,   rectificació,   cancel·lació   i   oposició,   en   els   termes   establerts   en   la   legislació vigent, dirigint un escrit a l'adreça postal següent: Centre Catòlic de Sants C/Antoni de Capmany 72-76   08014   Barcelona.
POLÍTICA DE PRIVATESA
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
El   Centre   Catòlic   de   Sants   compleix   amb   el   que   disposa   la   Llei   Dades   de   Caràcter   Personal   i   ha   adoptat   les   mesures   tècniques   tractament   o   accés   no   autoritzats   de   les   dades   personals,   complint   del Reglament de Mesures de Seguretat. Les   dades   personals   dels   socis   proporcionades   al   Centre   Catòlic   paper      seran   objecte   de   tractament   i   s'inclouran   en   els   fitxers   quals   és   responsable   el   Centre   Catòlic   de   Sants      i   que   estan   Dades    de    l'Agència    Espanyola    de    Protecció    de    Dades    corresponents.   El   Centre   Catòlic   de   Sants   no   utilitzarà   les   dades   de   caràcter   ni les comunicarà a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Els    socis    podran    revocar    el    consentiment    que    han    atorgat    d'informar-los   per   correu   postal   i   electrònic,   sobre   activitats   i   projectes   així   com   exercitar   els   seus   drets   d'accés,   rectificació,   cancel·lació   vigent, dirigint un escrit a l'adreça postal següent: Centre Catòlic de Sants C/Antoni de Capmany 72-76   08014   Barcelona.
POLÍTICA DE PRIVATESA
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037