1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   d'11   de   juliol,   de      Serveis      de      la      Societat      de      la      Informació      i      del      Comerç     Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la   informació   estan   obligats   a   posar   a   disposició   dels   consumidors   i   usuaris,   a   continuació   es reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el   Centre”)   amb      domicili      a      Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona.   CIF R0800198D. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte   info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén   regular   l'accés   i   l'ús   i,   en   general,   la   relació   entre   aquest   lloc   web   accessible   a   l'adreça     www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i   suposa   l'acceptació   plena   per   l’esmentat   usuari   de   totes   i   cada   una   de   les   condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre   l’accés   general   de   tots   els   usuaris   d’Internet,   a   la   informació   i   activitats   pròpies   o   de tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran   trobar   sotmesos   a   unes   condicions      particulars      pròpies      que,      segons      els      casos,     substitueixen,  completen  i/o  modifiquen  les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i      sense      necessitat      de      cap      preavís,   qualsevol   modificació      o   actualització   dels   continguts   i serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de      quants      elements      integrin      el      disseny      i      configuració      del      seu      lloc      web.   Per      tant,      cada      cop   que l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari   es   compromet   a   utilitzar   el   web,   els   continguts   i   els   serveis   de   conformitat   amb   la   llei,   el   present   avís   legal,   els   bons   costums   i   l’ordre   públic.   De   la   mateixa manera,   l’usuari   s’obliga   a   no   utilitzar   el   lloc   web   o   els   continguts   i   serveis   que   es   prestin   a   través   d’aquest      amb      fins      o      efectes      il·lícits      o      contraris      al   contingut   del present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o   drets   de   tercers,   o   que   d’alguna   manera   puguin   danyar,      inutilitzar      o      deteriorar      el   web      o      els      seus      serveis,      o      impedir     una  normal  utilització  del web  per part d’altres usuaris. Així   mateix,   l’usuari   es   compromet   expressament   a   no   destruir,   alterar,   inutilitzar   o,   de   qualsevol   altra   manera,   danyar   les   dades,   els   programes   o   els   documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei   d’accés   mitjançant   el   consum   massiu   dels   recursos   informàtics   a   través   dels   quals   el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari   es   compromet   a   no   introduir   programes,   virus,   macros,   applets,   controls   Activex   o   qualsevol   altre   dispositiu   lògic   o   seqüència   de   caràcters   que   causin   o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi   hagi   productes   o   serveis   que   requereixin   un   determinat   pagament,   la   Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no      exigeix      una      prèvia      subscripció      o   registre   d'usuari.   No   obstant   això,   l'accés   a   algun d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot   estar   condicionat   al   previ      ompliment   del   formulari   de   subscripció   o   registre.   A   aquests efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes      aquelles      dades      personals      que      comuniqui   quan      ompli      el      formulari      de      subscripció      o      registre.     L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de      mantenir   tota      la      informació      facilitada      de      forma      que      respongui,      en      cada      moment,      a      la      seva      situació      actual. Els   usuaris      seran   els      únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes      que      facin,      i      dels      perjudicis   que   l’ús   d’aquesta   informació   pugui   ocasionar al   Centre   o   a   tercers.   Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al   Centre   qualsevol   canvi   que   es   pugui   produir,   en   relació   a   la   informació   i   les   dades personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari,   en   cas   de   què   hi   hagués   tal   tractament,   el   durà   a   terme   el   Centre   en      subjecció      a      la     Política  de  protecció  de  dades  de  caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir   el   permís   dels   seus   pares   o   tutors,   que   en      tot   cas   seran   els   responsables   dels   seus actes.  Això no obstant, el Centre garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del   lloc   web,   sent   exclusiva   responsabilitat   de   l’usuari   que   hi   accedeix   a   ells   o   els   utilitza. Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en   les   pàgines   web   de   tercers   a   les   que   es   pugui   accedir   per   enllaços   des   del   lloc   web.      La     presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,      no      constituint      en      cap      cas      una   invitació   a   la   contractació   de   productes   o   serveis   que   s   ́ofereixin en   el   lloc   web   de   destí.   En   cas   de   que   el   Centre   tingui   coneixement   efectiu   de   que   l'activitat   o   la   informació   a   la   que   es   remet   des   de   aquests   enllaços         és         il·lícita,        constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar         bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   d   ́indemnització,   actuarà   amb   la   diligència   necessària   per   suprimir   o   inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de      les      diferents      pàgines      web   pertanyents      al      lloc,      així      com      dels      elements      continguts     al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter      enunciatiu      que      no      limitatiu,      el      disseny      gràfic,      codi      font,      logos,      continguts,      imatges,      textos, gràfics,   il·lustracions,   fotografies,   bases   de   dades   i   altres   elements   que   apareixen   a   la   web),   excepte   que   s'indiqui      el      contrari,      són      titularitat      exclusiva      del      titular     del  web  o  de  tercers.  En  aquest sentit,  el  titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de   qualsevol   classe   continguts   al   lloc   web   i   les   seves   pàgines   web,   estan   protegits   per   la Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o   comercial   a   l'usuari   sobre   els   seus   drets   de   propietat   intel·lectual   i      industrial      o      sobre     qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves   pàgines   web   i   els   serveis   que   s’hi   ofereixen.   L'usuari   únicament   i   exclusivament   podrà   accedir      a     aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús      personal      i      privat,      de      manera      que      queda,      per   tant,   terminantment      prohibida      la      utilització      de      la      totalitat      o      part     dels      continguts      d'aquest      web      i      de      les   seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics      o      comercials,      la      seva      distribució,      comunicació      pública,   incloent-hi      la     modalitat      de      posada      a      disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      o      descompilació   tret   que   per   a   això   es   compti   amb   el   consentiment   exprés   i   per escrit del titular del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització,   transformació   i,   en   general,   qualsevol      altra      forma      d'explotació,      per      qualsevol     procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc      web      constitueix      una      infracció      dels      drets      de      propietat      intel·lectual      i/o      industrial      del      titular   del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el   Centre   o   tercers   puguin   patir   com   a   conseqüència   de   l'incompliment   de   qualsevol   de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips   informàtics   dels   usuaris   o   de   tercers   derivats   de   l'accés   a   aquest   lloc   web,   perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Centre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,      pàgines      o      sistemes      de      tercers   connectats   a   aquest   lloc   web   i   per   tant,   no   es   fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El   Centre   Catòlic   de   Sants      té      implantats      protocols      de      seguretat      en   Protecció      de      Dades   d’acord   amb   el   que   estableix      el      Reglament      (UE)      núm.      2016/679      del     Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d'abril   de      2016,   relatiu   a      la   protecció   de   les   persones   físiques   pel   que   fa   al   tractament      de      dades      personals      i      a      la      lliure     circulació      d'aquestes      dades      i      pel      qual      es      deroga   la      Directiva   95/46      /      CE      (Reglament      general      de   protecció      de      dades)      i   la      Llei      34/2002      d'11      de      juliol      de     serveis  de  la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat. En   compliment   d'allò   que   preveu   la   normativa   s'informa   als   usuaris   que   les   dades   personals   que   facilitin   seran   incorporades      als      fitxers      automatitzat      dels      quals      és     titular  el Centre  i  seran  utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La   visita   del   lloc   web   no   implica   que   l'usuari   estigui   obligat   a   facilitar   cap   informació   sobre   el   mateix.   En   el   cas   que   l'usuari   faciliti   alguna   informació   de   caràcter personal,   les   dades   recaptades   al   lloc   web   seran   tractades   de   forma   lleial   i   lícita   amb   subjecció   a   tot   moment   als   principis   i   drets   recollits   en   la   normativa   de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les      cookies   són      petits      arxius      que      el      nostre      ordinador      transmet      al      seu,      però      que      no      ens      proporcionen   informació      ni      sobre      el      seu      nom,      ni      sobre     qualsevol      altra      dada      de      caràcter      personal      seu,      constant   únicament      a      l'efecte      de      funcionament,      seguretat      i      estadístiques.      Les      cookies      que      utilitzem      no     poden   llegir      dades      del      seu      ordinador      ni      llegir      les      cookies      que      existissin      en      el      seu      ordinador      d'altres      pàgines   Web.      Si      vol      pot      configurar      el      seu     navegador      perquè      li      avisi      en      pantalla      que      va      a      rebre      una      cookie.      Si   l'usuari   decideix   que   el   seu   ordinador   no   rebi   aquestes   cookies,   això   no   impedirà   que   es pugui accedir a la informació del lloc web. Els  servidors i  serveis del  proveïdor  del Hosting  estan  allotjats a l’Unió  Europea,  el  qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL El dret de informació En   compliment      del      que      preveu      el      Reglament      (UE)      núm.      2016/679      del      Parlament      Europeu      i      del   Consell,   de   27   d'abril   de   2016,   relatiu   a   la   protecció   de   les persones   físiques   pel   que   fa   al   tractament   de   dades      personals      i      a      la      lliure      circulació      d'aquestes      dades      i      pel      qual      es      deroga      la      Directiva      95/46      /      CE (Reglament      general      de      protecció      de      dades),   pel      qual      es      regula      el      dret      d'informació   als      interessats,      en   virtut      del      principi      de      transparència,      sobre      les     circumstàncies      i      condicions      del      tractament      de      dades      a   efectuar   pel   Centre   així      com      dels      drets      que      assisteixen      als      interessats,   s'informa      que      sense perjudici   del   que   s’indica   en   cada   un   dels   formularis   del   lloc   web   i   les   seves   pàgines   web,   en   el   cas   que   l’usuari   faciliti   les   seves   dades   per   a   les   finalitats   que   s’hi     indiquin,      les      seves      dades      personals      poden   quedar      incorporades      als      fitxers      de      titularitat      del   Centre,      amb      la      finalitat      de      poder      gestionar      la   relació      existent     entre      les      parts      així      com      la      gestió,      administració,      informació,      prestació      i      millora      dels   serveis   que   l’usuari   decideixi   contractar,   sent   incorporats   en   la   nostra base de dades. L’exercici dels Drets L'usuari      que      enviï      les      seves      dades      tindrà      dret      a      accedir      a      la      informació      per      ell      facilitada,      que      hagi      estat   recopilada      en      els      nostres      fitxers,      sol·licitar      la     seva  rectificació  o  cancel·lació,  així  com  oposar-se  al  seu tractament. En      determinades   circumstàncies,      els      usuaris   podran      sol·licitar      la      limitació      del      tractament      de      les      seves   dades   i   en   aquest   cas   únicament   seran   conservats   per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En      determinades      circumstàncies,   els   usuaris   podran      sol·licitar      la      portabilitat   de   les   dades.      El   Centre   farà      arribar      a      la      persona      interessada      les      dades     personals      que      li      incumbeixin      en      un      format      estructurat,   d'ús      comú      i      lectura      mecànica.      El   Centre      deixarà      de      tractar      les      dades,      excepte      per      motius      legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En      determinades      circumstàncies      i      per      motius      relacionats      amb      la      seva      situació      particular,      els      usuaris   podran      oposar-se      al      tractament      de      les      seves     dades.  El Centre  deixarà  de  tractar  les  dades,  excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.   Per      a      l'exercici      dels      drets      de      l'interessat      es      posa      a      la      seva      disposició      la   Sol·licitud      d'exercici      dels   drets   al   tractament   de   dades   personals    adreçada   al Centre   Catòlic   de   Sants,   al   C/Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona   o   per   correu   electrònic   a   info@ccsant.cat    acompanyat      de      fotocòpia      de      document     oficial      que      us      identifiqui.      En   cas   d’exercir-se   per   correu   electrònic   el   document   haurà   de   signar-se   digitalment   el   missatge   o   adjuntar   un   document   oficial escanejat. Així      mateix      l'usuari      que      faciliti      les      seves      dades      haurà      de      mantenir-los      actualitzats      i      comunicar      al   responsable   del   fitxer   qualsevol   modificació   en   les   seves dades. Declaració de consentiment informat Els      usuaris      que      facilitin      voluntàriament      dades      de      caràcter      personal      al      lloc      web      seran      tractats      comptant   amb   el   consentiment   lliure,   informat,   específic   i inequívoc   del   mateix   de   la   declaració   de   consentiment   informat   mitjançant   l’acció   positiva   indicant   la   lectura,   l’acord   a   la   mateixa      i   coneixent      la      finalitat      del tractament als quals estan destinats les dades personals per part del Centre com responsable dels fitxers. Els      usuaris      que      facilitin      voluntàriament      dades      de      caràcter      personal      en      aquest      lloc      web      consenten      de   forma   inequívoca   la   possibilitat   d’incorporació   dels mateixos als fitxers dels quals és responsable el Centre a les finalitats que s’hi indiquin per a cada cas.   L’usuari   consent   i   autoritza   expressament   al   Centre   l’obtenció   i   publicació,   dels   drets   d’imatge   i   veu,   extensible   de   forma   accessòria   a   la   seva   imatge   o   la   de   tercers que   els   acompanyin   de   les   activitats   que   organitza,   en   qualsevol      suport   o   mitjà      de      difusió      que      el   Centre      determini      i      renunciant      a      qualsevol   tipus   de contraprestació. . El principi de qualitat de les dades Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual. El   Centre   procedirà,   si      escau,   a      la      cancel·lació      de      les      dades      de      caràcter      personal      recollides      quan      no   siguin   necessaris   o   pertinents   per   a   la   finalitat   pels quals haguessin estat registrades. La      cancel·lació   donarà      lloc      al      bloqueig      de      les      dades,      conservant-se      únicament      a      la      disposició      de      les Administracions      Públiques,      Jutges      i     Tribunals,      per      a     l'atenció      de      les      possibles      responsabilitats      nascudes   del      tractament,      durant      el      termini      de      prescripció      d'aquestes.      Complert      el      citat      termini      es      procedirà      a     la supressió de les seves dades personals. Cessió i el principi de seguretat de les dades S’   informa   i   garanteix   expressament   als   usuaris   que   les   seves   dades   personals   no   seran   cedits   en   cap   cas   a      terceres      persones,   i      que      sempre      que      fora      a     realitzar-se      algun      tipus      de      cessió      de      dades      personals,      de   forma   prèvia,   se   sol·licitarà   el   consentiment   exprés,   informat,   i   inequívoc   per   part   dels   titulars.   El Centre   ha      adoptat      totes      les      mesures      tècniques      i      organitzatives      necessàries      per      garantir      la   seguretat      de      les      dades      de      caràcter      personal      i      evitar      la      seva     alteració,  pèrdua,  tractament  o  accés  no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades facilitades. 7. LEGISLACIÓ APLICABLE Totes   les   controvèrsies   o   reclamacions   sorgides   de   la   interpretació   o   execució   d’aquest   avís   legal   es   regiran      per      la      legislació      espanyola   respecte      a      la      normativa     de  protecció  de  les  dades  personals,  i  se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del lloc web. Els usuaris d'aquest lloc web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament .
AVÍS LEGAL
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la   informació   estan   reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el   Centre”)   R0800198D. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte   info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén   regular   www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i   suposa   que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre   l’accés   tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran   trobar   substitueixen,  completen  i/o  modifiquen  les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i      sense      necessitat   serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de      quants      elements   l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari   es   compromet   a   utilitzar   el   web,   els   continguts   i   els   serveis   de   conformitat   manera,   l’usuari   s’obliga   a   no   utilitzar   el   lloc   web   o   els   continguts   i   serveis   que   es   prestin   present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o   drets   de   tercers,   o   que   d’alguna   manera   una  normal  utilització  del web  per part d’altres usuaris. Així   mateix,   l’usuari   es   compromet   expressament   a   no   destruir,   alterar,   inutilitzar   electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei   d’accés   titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari   es   compromet   a   no   introduir   programes,   virus,   macros,   applets,   controls   siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi   hagi   informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no      exigeix   d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot   estar   condicionat   efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes      aquelles      dades   L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de      mantenir   tota      la      informació      facilitada   Els   usuaris      seran   els      únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes   al   Centre   o   a   tercers.   Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al   Centre   personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari,   en   cas   Política  de  protecció  de  dades  de  caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir   el   permís   actes.  Això no obstant, el Centre garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del   lloc   Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en   les   pàgines   presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,      no      constituint      en   en   el   lloc   web   de   destí.   En   cas   de   que   el   Centre   tingui   coneixement   efectiu   de   que   constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar         bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de      les      al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter      enunciatiu      que      gràfics,   il·lustracions,   fotografies,   bases   de   dades   i   altres   elements   que   apareixen   del  web  o  de  tercers.  En  aquest sentit,  el  titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de   qualsevol   Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o   comercial   qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves   pàgines   web   i   els   aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús      personal      i      privat,      de      manera      que   dels      continguts      d'aquest      web      i      de      les   seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics   modalitat      de      posada      a      disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      escrit del titular del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització,   transformació   procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc      web      constitueix   lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el   Centre   les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips   informàtics   aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Centre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,      pàgines   responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El   Centre   Catòlic   de   Sants      té      implantats      protocols      de      seguretat      en   Protecció      de   Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d'abril   de      2016,   relatiu   a      la   protecció   de   circulació      d'aquestes      dades      i      pel      qual      es      deroga   la      Directiva   95/46      /      CE      (Reglament   serveis  de  la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat. En   compliment   d'allò   que   preveu   la   normativa   s'informa   als   usuaris   que   les   dades   personals   titular  el Centre  i  seran  utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La   visita   del   lloc   web   no   implica   que   l'usuari   estigui   obligat   a   facilitar   cap   informació   personal,   les   dades   recaptades   al   lloc   web   seran   tractades   de   forma   lleial   i   lícita   protecció de les dades personals. Ús de cookies Les      cookies   són      petits      arxius      que      el      nostre      ordinador      transmet      al      seu,      però   qualsevol      altra      dada      de      caràcter      personal      seu,      constant   únicament      a      l'efecte   poden   llegir      dades      del      seu      ordinador      ni      llegir      les      cookies      que      existissin   navegador      perquè      li      avisi      en      pantalla      que      va      a      rebre      una      cookie.      Si   l'usuari   pugui accedir a la informació del lloc web. Els  servidors i  serveis del  proveïdor  del Hosting  estan  allotjats a l’Unió  Europea,  el  qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL El dret de informació En   compliment      del      que      preveu      el      Reglament      (UE)      núm.      2016/679      del      Parlament   persones   físiques   pel   que   fa   al   tractament   de   dades      personals      i      a      la      lliure      circulació   (Reglament      general      de      protecció      de      dades),   pel      qual      es      regula      el      dret      d'informació   circumstàncies      i      condicions      del      tractament      de      dades      a   efectuar   pel   Centre   perjudici   del   que   s’indica   en   cada   un   dels   formularis   del   lloc   web   i   les   seves   pàgines   indiquin,      les      seves      dades      personals      poden   quedar      incorporades      als      fitxers      de   entre      les      parts      així      com      la      gestió,      administració,      informació,      prestació      i      millora   base de dades. L’exercici dels Drets L'usuari      que      enviï      les      seves      dades      tindrà      dret      a      accedir      a      la      informació      per   seva  rectificació  o  cancel·lació,  així  com  oposar-se  al  seu tractament. En      determinades   circumstàncies,      els      usuaris   podran      sol·licitar      la      limitació      del   a l'exercici o la defensa de reclamacions. En      determinades      circumstàncies,   els   usuaris   podran      sol·licitar      la      portabilitat   personals      que      li      incumbeixin      en      un      format      estructurat,   d'ús      comú      i      lectura      mecànica.   imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En      determinades      circumstàncies      i      per      motius      relacionats      amb      la      seva      situació   dades.  El Centre  deixarà  de  tractar  les  dades,  excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.   Per      a      l'exercici      dels      drets      de      l'interessat      es      posa      a      la      seva      disposició      la   Centre   Catòlic   de   Sants,   al   C/Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona   o   per   oficial      que      us      identifiqui.      En   cas   d’exercir-se   per   correu   electrònic   el   document   escanejat. Així      mateix      l'usuari      que      faciliti      les      seves      dades      haurà      de      mantenir-los      actualitzats   dades. Declaració de consentiment informat Els      usuaris      que      facilitin      voluntàriament      dades      de      caràcter      personal      al      lloc   inequívoc   del   mateix   de   la   declaració   de   consentiment   informat   mitjançant   l’acció   tractament als quals estan destinats les dades personals per part del Centre com responsable dels fitxers. Els      usuaris      que      facilitin      voluntàriament      dades      de      caràcter      personal      en      aquest   mateixos als fitxers dels quals és responsable el Centre a les finalitats que s’hi indiquin per a cada cas.   L’usuari   consent   i   autoritza   expressament   al   Centre   l’obtenció   i   publicació,   dels   drets   que   els   acompanyin   de   les   activitats   que   organitza,   en   qualsevol      suport   o   mitjà   contraprestació. . El principi de qualitat de les dades Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual. El   Centre   procedirà,   si      escau,   a      la      cancel·lació      de      les      dades      de      caràcter      personal   quals haguessin estat registrades. La      cancel·lació   donarà      lloc      al      bloqueig      de      les      dades,      conservant-se      únicament   l'atenció      de      les      possibles      responsabilitats      nascudes   del      tractament,      durant      el   la supressió de les seves dades personals. Cessió i el principi de seguretat de les dades S’   informa   i   garanteix   expressament   als   usuaris   que   les   seves   dades   personals   realitzar-se      algun      tipus      de      cessió      de      dades      personals,      de   forma   prèvia,   se   Centre   ha      adoptat      totes      les      mesures      tècniques      i      organitzatives      necessàries      alteració,  pèrdua,  tractament  o  accés  no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades facilitades. 7. LEGISLACIÓ APLICABLE Totes   les   controvèrsies   o   reclamacions   sorgides   de   la   interpretació   o   execució   d’aquest   de  protecció  de  les  dades  personals,  i  se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del lloc web. Els usuaris d'aquest lloc web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament
AVÍS LEGAL
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037