Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
scripts para webamsters
POLÍTICA DE PRIVACITAT
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS
La   visita   a   aquesta   pàgina   web   no   suposa   que   l’usuari   estigui   obligat   a   facilitar   cap   informació   sobre   si   mateix.   Tot   i   això,   durant   la visita   és   possible   que   se   sol·licitin   dades   de   caràcter   personal   a   través   de   formularis.   Les   dades   que   sol·licitem   en   aquest   lloc   web són   adequades,   pertinents   i   estrictament   necessàries   per   poder   prestar-li   els   serveis   oferts   i   en   cap   cas   vostè   està   obligat   a facilitar-nos-els,   si   bé   ha   de   saber   que   la   seva   no   comunicació   podrà   afectar   o   impossibilitar   la   prestació   del   servei.   Amb   el consentiment   exprés   que   presta   en   acceptar   aquesta   Política   de   Privadesa   abans   de   facilitar-nos   les   seves   dades   personals,   vostè ens   dóna   la   base   legal   per   al   seu   tractament.   D'acord   amb   el   Reglament   General   de   Protecció   de   Dades   i   en   base   als   principis   de transparència, lleialtat i licitud, detallem a continuació el tractament que farem de les vostres dades de caràcter personal: RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Les seves dades personals formaran part del fitxer Usuaris Web, el destinatari del qual i responsable del fitxer i del seu tractament és el CENTRE CATÒLIC DE SANTS, amb NIF: G09942533, amb domicili social al C/Antoni de Capmany, 72-76   -08014- de Barcelona, amb email info@ccsants.cat i telèfon 933325037.  Dades del DPO: OCTALIA COMPLIANCE info@octalia.es FINALITAT DEL TRACTAMENT Les   dades   de   caràcter   personal   que   ens   faciliti   en   aquest   lloc   web   es   tractaran   únicament   i   exclusiva   amb   la   finalitat   d'enviar-li   la informació   sol·licitada.   A   més,   si   ho   consent   expressament,   us   podrem   enviar   comunicacions   electròniques   amb   informació   dels nostres   serveis   i   activitats   que   esperem   puguin   ser   del   vostre   interès.   En   cas   que   les   vostres   dades   pateixin   alguna   modificació, preguem   ens   ho   comuniqueu   a   les   dades   de   contacte   que   figuren   més   amunt   per   tal   de   poder   mantenir-les   actualitzades   i   poder respondre de la seva veracitat. CONSERVACIÓ DE LES DADES Conservarem   les   vostres   dades   el   temps   imprescindible   per   poder   dur   a   terme   la   finalitat   per   a   la   qual   ens   les   ha   facilitat   i   per poder   atendre,   en   cas   necessari,   les   responsabilitats   i   legals   que   se'n   poden   derivar.   Si   no   exerciu   el   vostre   dret   d'oposició   o cancel·lació   al   tractament   de   les   vostres   dades,   entendrem   que   continua   interessat   a   seguir   formant   part   del   nostre   fitxer   de   Clients mentre el tractament sigui adequat a la finalitat per a la qual es van facilitar. Vostè   pot   retirar   el   seu   consentiment   per   a   qualsevol   finalitat   concreta   que   hagi   acceptat   prèviament   sense   que   tingui   afectació   a   la licitud del tractament basat en aquest consentiment. CESSIÓ DE LES DADES Les   vostres   dades   no   seran   comunicades   a   tercers   excepte   a   empreses   col·laboradores   sempre   que   aquesta   cessió   comporti   una millora del servei per al qual es van cedir, hi hagi obligació legal o se li hagi informat expressament. DRETS DE L'USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS Us informem dels drets de què disposeu en cedir-nos les vostres dades: • Dret a l'accés a les dades • Dret de rectificació • Dret de supressió • Dret d'oposició • Dret a la portabilitat • Dret a la limitació del tractament Podeu   exercir   qualsevol   d'aquests   drets   comunicant-ho   per   escrit   al   nostre   domicili   social   que   apareix   més   amunt   o   bé   mitjançant correu electrònic info@ccsants.cat, sempre incloent-hi fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o equivalent. Disposeu   de   més   informació   sobre   els   vostres   drets   i   dels   formularis   per   exercir-los   a   la   pàgina   web   de   l'Agència   Espanyola   de Protecció de Dades, www.agpd.es XARXES SOCIALS La   visita   als   perfils   públics   del   CENTRE   CATÒLIC   DE   SANTS   a   les   diferents   xarxes   socials   no   suposa   la   captació   de   dades personals, tret que s'autoritzi expressament. PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES Utilitzem   mesures   organitzatives   i   tècniques   per   garantir   la   seguretat   i   confidencialitat   de   les   dades   personals,   evitant   la   seva pèrdua,   alteració   i   tractament   no   autoritzat.   El   nostre   personal   ha   estat   format   i   ha   adoptat   el   compromís   de   confidencialitat   per   al tractament.   Aquesta   Política   de   Privadesa   pot   actualitzar-se   o   adaptar-se   pels   canvis   que   puguin   produir-se   a   la   legislació   vigent   o   a   la   pròpia pàgina web. Si us plau, llegiu-la detingudament cada vegada que faciliteu les vostres dades personals.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
La   visita   a   aquesta   pàgina   web   no   suposa   que   l’usuari   estigui   obligat a   facilitar   cap   informació   sobre   si   mateix.   Tot   i   això,   durant   la   visita   és possible   que   se   sol·licitin   dades   de   caràcter   personal   a   través   de formularis.    Les    dades    que    sol·licitem    en    aquest    lloc    web    són adequades,   pertinents   i   estrictament   necessàries   per   poder   prestar-li els   serveis   oferts   i   en   cap   cas   vostè   està   obligat   a   facilitar-nos-els,   si bé    ha    de    saber    que    la    seva    no    comunicació    podrà    afectar    o impossibilitar   la   prestació   del   servei. Amb   el   consentiment   exprés   que presta   en   acceptar   aquesta   Política   de   Privadesa   abans   de   facilitar- nos   les   seves   dades   personals,   vostè   ens   dóna   la   base   legal   per   al seu   tractament.   D'acord   amb   el   Reglament   General   de   Protecció   de Dades    i    en    base    als    principis    de    transparència,    lleialtat    i    licitud, detallem   a   continuació   el   tractament   que   farem   de   les   vostres   dades de caràcter personal: RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Les seves dades personals formaran part del fitxer Usuaris Web, el destinatari del qual i responsable del fitxer i del seu tractament és el CENTRE CATÒLIC DE SANTS, amb NIF: G09942533, amb domicili social al C/Antoni de Capmany, 72-76   -08014- de Barcelona, amb email info@ccsants.cat i telèfon 933325037.  Dades del DPO: OCTALIA COMPLIANCE info@octalia.es FINALITAT DEL TRACTAMENT Les   dades   de   caràcter   personal   que   ens   faciliti   en   aquest   lloc   web   es tractaran   únicament   i   exclusiva   amb   la   finalitat   d'enviar-li   la   informació sol·licitada.   A   més,   si   ho   consent   expressament,   us   podrem   enviar comunicacions   electròniques   amb   informació   dels   nostres   serveis   i activitats   que   esperem   puguin   ser   del   vostre   interès.   En   cas   que   les vostres     dades     pateixin     alguna     modificació,     preguem     ens     ho comuniqueu   a   les   dades   de   contacte   que   figuren   més   amunt   per   tal de   poder   mantenir-les   actualitzades   i   poder   respondre   de   la   seva veracitat. CONSERVACIÓ DE LES DADES Conservarem   les   vostres   dades   el   temps   imprescindible   per   poder   dur a   terme   la   finalitat   per   a   la   qual   ens   les   ha   facilitat   i   per   poder   atendre, en   cas   necessari,   les   responsabilitats   i   legals   que   se'n   poden   derivar. Si   no   exerciu   el   vostre   dret   d'oposició   o   cancel·lació   al   tractament   de les    vostres    dades,    entendrem    que    continua    interessat    a    seguir formant   part   del   nostre   fitxer   de   Clients   mentre   el   tractament   sigui adequat a la finalitat per a la qual es van facilitar. Vostè   pot   retirar   el   seu   consentiment   per   a   qualsevol   finalitat   concreta que   hagi   acceptat   prèviament   sense   que   tingui   afectació   a   la   licitud del tractament basat en aquest consentiment. CESSIÓ DE LES DADES les    vostres    dades    no    seran    comunicades    a    tercers    excepte    a empreses   col·laboradores   sempre   que   aquesta   cessió   comporti   una millora   del   servei   per   al   qual   es   van   cedir,   hi   hagi   obligació   legal   o   se   li hagi informat expressament. DRETS DE L'USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS Us   informem   dels   drets   de   què   disposeu   en   cedir-nos   les   vostres dades: • Dret a l'accés a les dades • Dret de rectificació • Dret de supressió • Dret d'oposició • Dret a la portabilitat • Dret a la limitació del tractament Podeu   exercir   qualsevol   d'aquests   drets   comunicant-ho   per   escrit   al nostre   domicili   social   que   apareix   més   amunt   o   bé   mitjançant   correu electrònic      info@ccsants.cat,      sempre      incloent-hi      fotocòpia      del Document Nacional d'Identitat o equivalent. Disposeu   de   més   informació   sobre   els   vostres   drets   i   dels   formularis per   exercir-los   a   la   pàgina   web   de   l'Agència   Espanyola   de   Protecció de Dades, www.agpd.es XARXES SOCIALS La   visita   als   perfils   públics   del   CENTRE   CATÒLIC   DE   SANTS   a   les diferents   xarxes   socials   no   suposa   la   captació   de   dades   personals, tret que s'autoritzi expressament. PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES Utilitzem   mesures   organitzatives   i   tècniques   per   garantir   la   seguretat   i confidencialitat    de    les    dades    personals,    evitant    la    seva    pèrdua, alteració   i   tractament   no   autoritzat.   El   nostre   personal   ha   estat   format i ha adoptat el compromís de confidencialitat per al tractament. Aquesta   Política   de   Privadesa   pot   actualitzar-se   o   adaptar-se   pels canvis    que    puguin    produir-se    a    la    legislació    vigent    o    a    la    pròpia pàgina   web.   Si   us   plau,   llegiu-la   detingudament   cada   vegada   que faciliteu les vostres dades personals.