1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   d'11   de   juliol,   de      Serveis      de      la      Societat      de      la      Informació      i      del     Comerç      Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la   informació   estan   obligats   a   posar   a   disposició   dels   consumidors   i   usuaris,   a continuació es reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el   Centre”)   amb      domicili      a      Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona.   CIF G09942533. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte   info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén   regular   l'accés   i   l'ús   i,   en   general,   la   relació   entre   aquest   lloc   web   accessible   a l'adreça  www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i   suposa   l'acceptació   plena   per   l’esmentat   usuari   de   totes   i   cada   una   de   les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre   l’accés   general   de   tots   els   usuaris   d’Internet,   a   la   informació   i   activitats   pròpies   o   de tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran   trobar   sotmesos   a   unes   condicions      particulars      pròpies      que,      segons      els      casos,     substitueixen,  completen  i/o  modifiquen  les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i      sense      necessitat      de      cap      preavís,   qualsevol   modificació      o   actualització   dels continguts   i   serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de      quants      elements      integrin      el      disseny      i      configuració      del      seu      lloc      web.   Per      tant,     cada  cop que l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari   es   compromet   a   utilitzar   el   web,   els   continguts   i   els   serveis   de   conformitat   amb   la   llei,   el   present   avís   legal,   els   bons   costums   i   l’ordre   públic.   De   la mateixa   manera,   l’usuari   s’obliga   a   no   utilitzar   el   lloc   web   o   els   continguts   i   serveis   que   es   prestin   a   través   d’aquest      amb      fins      o      efectes      il·lícits      o      contraris      al contingut   del   present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o   drets   de   tercers,   o   que   d’alguna   manera   puguin   danyar,      inutilitzar      o      deteriorar      el   web      o      els      seus     serveis,  o  impedir  una  normal  utilització  del web  per part d’altres usuaris. Així   mateix,   l’usuari   es   compromet   expressament   a   no   destruir,   alterar,   inutilitzar   o,   de   qualsevol   altra   manera,   danyar   les   dades,   els   programes   o   els   documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei   d’accés   mitjançant   el   consum   massiu   dels   recursos   informàtics   a   través   dels   quals   el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari   es   compromet   a   no   introduir   programes,   virus,   macros,   applets,   controls Activex   o   qualsevol   altre   dispositiu   lògic   o   seqüència   de   caràcters   que   causin   o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi   hagi   productes   o   serveis   que   requereixin   un   determinat   pagament,   la   Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no      exigeix      una      prèvia      subscripció      o   registre   d'usuari.   No   obstant   això,   l'accés   a algun   d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot   estar   condicionat   al   previ      ompliment   del   formulari   de   subscripció   o   registre.   A aquests   efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes      aquelles      dades      personals      que      comuniqui   quan      ompli      el      formulari      de      subscripció     o      registre.      L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de      mantenir   tota      la      informació      facilitada      de      forma      que      respongui,      en      cada      moment,      a      la      seva     situació      actual.   Els   usuaris      seran   els      únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes      que      facin,      i      dels      perjudicis   que   l’ús   d’aquesta informació   pugui   ocasionar   al   Centre   o   a   tercers.   Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al   Centre   qualsevol   canvi   que   es   pugui   produir,   en   relació   a la informació i les dades personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari,   en   cas   de   què   hi   hagués   tal   tractament,   el   durà   a   terme   el   Centre   en      subjecció      a     la  Política  de  protecció  de  dades  de  caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir   el   permís   dels   seus   pares   o   tutors,   que   en      tot   cas   seran   els   responsables   dels seus actes.  Això no obstant, el Centre garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del   lloc   web,   sent   exclusiva   responsabilitat   de   l’usuari   que   hi   accedeix   a   ells   o   els utilitza.   Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en   les   pàgines   web   de   tercers   a   les   que   es   pugui   accedir   per   enllaços   des   del   lloc web.      La      presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,      no      constituint      en      cap      cas      una   invitació   a   la   contractació   de   productes   o   serveis que   s   ́ofereixin   en   el   lloc   web   de   destí.   En   cas   de   que   el   Centre   tingui   coneixement   efectiu   de   que   l'activitat   o   la   informació   a   la   que   es   remet   des   de   aquests enllaços         és         il·lícita,         constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar         bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   d   ́indemnització,   actuarà   amb   la   diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de      les      diferents      pàgines      web   pertanyents      al      lloc,      així      com      dels      elements     continguts      al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter      enunciatiu      que      no      limitatiu,      el      disseny      gràfic,      codi      font,      logos,      continguts,     imatges,      textos,   gràfics,   il·lustracions,   fotografies,   bases   de   dades   i   altres   elements   que   apareixen   a   la   web),   excepte   que   s'indiqui      el      contrari,      són      titularitat     exclusiva  del  titular  del  web  o  de  tercers.  En  aquest sentit,  el  titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de   qualsevol   classe   continguts   al   lloc   web   i   les   seves   pàgines   web,   estan   protegits   per la Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o   comercial   a   l'usuari   sobre   els   seus   drets   de   propietat   intel·lectual   i      industrial      o      sobre     qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves   pàgines   web   i   els   serveis   que   s’hi   ofereixen.   L'usuari   únicament   i   exclusivament   podrà   accedir     a      aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús      personal      i      privat,      de      manera      que      queda,      per   tant,   terminantment      prohibida      la      utilització      de      la      totalitat      o     part      dels      continguts      d'aquest      web      i      de      les   seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics      o      comercials,      la      seva      distribució,      comunicació      pública,   incloent-hi     la      modalitat      de      posada      a      disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      o      descompilació   tret   que   per   a   això   es   compti   amb   el   consentiment   exprés   i per escrit del titular del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització,   transformació   i,   en   general,   qualsevol      altra      forma      d'explotació,      per      qualsevol     procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc      web      constitueix      una      infracció      dels      drets      de      propietat      intel·lectual      i/o      industrial      del      titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el   Centre   o   tercers   puguin   patir   com   a   conseqüència   de   l'incompliment   de   qualsevol de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips   informàtics   dels   usuaris   o   de   tercers   derivats   de   l'accés   a   aquest   lloc   web,   perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Centre de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,      pàgines      o      sistemes      de      tercers   connectats   a   aquest   lloc   web   i   per   tant,   no   es   fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
scripts para webamsters
AVÍS LEGAL
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS
1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la   Llei 34/2002,   d'11   de   juliol,   de      Serveis      de      la      Societat      de      la      Informació      i      del     Comerç      Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la informació   estan   obligats   a   posar   a   disposició   dels   consumidors   i   usuaris,   a continuació es reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el Centre”)   amb      domicili      a     Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona.   CIF G09942533.      Telèfon      de      contacte      933325037.     Adreça      de      contacte      info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén regular   l'accés   i   l'ús   i,   en   general,   la   relació   entre   aquest   lloc   web   accessible   a l'adreça  www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i suposa   l'acceptació   plena   per   l’esmentat   usuari   de   totes   i   cada   una   de   les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre l’accés   general   de   tots   els   usuaris   d’Internet,   a   la   informació   i   activitats   pròpies o de tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran trobar   sotmesos   a   unes   condicions      particulars      pròpies      que,      segons      els     casos,      substitueixen,      completen      i/o      modifiquen      les   presents   condicions,   i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i     sense      necessitat      de      cap      preavís,   qualsevol   modificació      o   actualització   dels continguts   i   serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de     quants      elements      integrin      el      disseny      i      configuració      del      seu      lloc      web.   Per     tant,      cada      cop   que   l'usuari   accedeixi   al   lloc   web   haurà   de   llegir   atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari    es    compromet    a    utilitzar    el    web,    els    continguts    i    els    serveis    de conformitat   amb   la   llei,   el   present   avís   legal,   els   bons   costums   i   l’ordre   públic. De    la    mateixa    manera,    l’usuari    s’obliga    a    no    utilitzar    el    lloc    web    o    els continguts   i   serveis   que   es   prestin   a   través   d’aquest      amb      fins      o      efectes     il·lícits      o      contraris      al   contingut   del   present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o drets    de    tercers,    o    que    d’alguna    manera    puguin    danyar,        inutilitzar        o      deteriorar      el   web      o      els      seus      serveis,      o      impedir      una      normal      utilització      del web  per part d’altres usuaris. Així    mateix,    l’usuari    es    compromet    expressament    a    no    destruir,    alterar, inutilitzar   o,   de   qualsevol   altra   manera,   danyar   les   dades,   els   programes   o   els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei d’accés   mitjançant   el   consum   massiu   dels   recursos   informàtics   a   través   dels quals   el   titular   del   lloc   web   presta   el   servei,   així   com   a   no   realitzar   accions   que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari    es    compromet    a    no    introduir    programes,    virus,    macros,    applets, controls Activex   o   qualsevol   altre   dispositiu   lògic   o   seqüència   de   caràcters   que causin    o    siguin    susceptibles    de    causar    qualsevol    tipus    d'alteració    en    els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi hagi    productes    o    serveis    que    requereixin    un    determinat    pagament,    la Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no     exigeix      una      prèvia      subscripció      o   registre   d'usuari.   No   obstant   això,   l'accés   a algun   d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot estar   condicionat   al   previ      ompliment   del   formulari   de   subscripció   o   registre.   A aquests   efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes     aquelles      dades      personals      que      comuniqui   quan      ompli      el      formulari      de     subscripció      o      registre.      L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de     mantenir   tota      la      informació      facilitada      de      forma      que      respongui,      en      cada     moment,        a        la        seva        situació        actual.    Els    usuaris        seran    els        únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes      que      facin,      i      dels     perjudicis   que   l’ús   d’aquesta   informació   pugui   ocasionar   al   Centre   o   a   tercers. Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al   Centre   qualsevol   canvi que    es    pugui    produir,    en    relació    a    la    informació    i    les    dades    personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari, en   cas   de   què   hi   hagués   tal   tractament,   el   durà   a   terme   el   Centre   en      subjecció     a      la      Política      de      protecció      de      dades      de      caràcter   personal   continguda   en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir el   permís   dels   seus   pares   o   tutors,   que   en      tot   cas   seran   els   responsables   dels seus   actes.     Això   no   obstant,   el   Centre   garanteix   la   protecció   del   menor   quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del lloc   web,   sent   exclusiva   responsabilitat   de   l’usuari   que   hi   accedeix   a   ells   o   els utilitza.   Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en les   pàgines   web   de   tercers   a   les   que   es   pugui   accedir   per   enllaços   des   del   lloc web.      La      presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,      no     constituint      en      cap      cas      una   invitació   a   la   contractació   de   productes   o   serveis que    s    ́ofereixin    en    el    lloc    web    de    destí.    En    cas    de    que    el    Centre    tingui coneixement   efectiu   de   que   l'activitat   o   la   informació   a   la   que   es   remet   des   de aquests   enllaços         és         il·lícita,         constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar        bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   d   ́indemnització,   actuarà   amb   la diligència   necessària   per   suprimir   o   inutilitzar   l'enllaç   corresponent   amb   la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de     les      diferents      pàgines      web   pertanyents      al      lloc,      així      com      dels      elements     continguts      al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter     enunciatiu      que      no      limitatiu,      el      disseny      gràfic,      codi      font,      logos,      continguts,     imatges,      textos,   gràfics,   il·lustracions,   fotografies,   bases   de   dades   i   altres elements   que   apareixen   a   la   web),   excepte   que   s'indiqui      el      contrari,      són     titularitat      exclusiva      del      titular      del      web      o      de      tercers.      En      aquest   sentit,      el     titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de qualsevol    classe    continguts    al    lloc    web    i    les    seves    pàgines    web,    estan protegits per la Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o comercial   a   l'usuari   sobre   els   seus   drets   de   propietat   intel·lectual   i      industrial      o     sobre      qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves pàgines     web     i     els     serveis     que     s’hi     ofereixen.     L'usuari     únicament     i exclusivament   podrà   accedir      a      aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús     personal      i      privat,      de      manera      que      queda,      per   tant,   terminantment      prohibida     la      utilització      de      la      totalitat      o      part      dels      continguts      d'aquest      web      i      de      les seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics      o      comercials,      la      seva     distribució,      comunicació      pública,   incloent-hi      la      modalitat      de      posada      a     disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      o      descompilació   tret que   per   a   això   es   compti   amb   el   consentiment   exprés   i   per   escrit   del   titular   del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització, transformació    i,    en    general,    qualsevol        altra        forma        d'explotació,        per      qualsevol      procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc     web      constitueix      una      infracció      dels      drets      de      propietat      intel·lectual      i/o     industrial  del  titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el Centre    o    tercers    puguin    patir    com    a    conseqüència    de    l'incompliment    de qualsevol   de   les   disposicions   estipulades   en   aquest   avís   legal   o   en   el   seu   cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips informàtics   dels   usuaris   o   de   tercers   derivats   de   l'accés   a   aquest   lloc   web, perquè   aquest   accés   no   suposa   en   cap   cas   l’obligació   del   Centre   de   controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,     pàgines      o      sistemes      de      tercers   connectats   a   aquest   lloc   web   i   per   tant,   no   es fa   responsable   pels   danys   produïts   per   la   il·licitud,   qualitat,   desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos.
AVÍS LEGAL
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat